Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto

Informacje o wypożyczalni

Super hit

Stiga Estate 3098H

Stiga Estate 3098H

11 376,00 zł brutto9 248,78 zł netto

Kontakt

 • Moto-Tech
  Jarosław Szeja
  ul. 1 Maja 50
  43-246 Strumień
  NIP: 548-241-97-04
 • E-mail:biuro@moto-tech.pl
 • Telefon33-857-12-30
  512-39-04-39
  508-11-31-31
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 17.00, w soboty 8.00 - 13.00

Systemy płatności

 • Credit Agricole Raty

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
» Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

Pobierz w formacie PDF

UMOWA WYNAJMU NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

nr.: ….../….../…… z dnia: ………………….

 

Wynajmujący Firma „Moto-Tech Jarosław Szeja”, ul.1 maja 50, 43-246 Strumień, NIP:5482419704, zwana dalej FIRMA Moto-Tech, zawiera z Najemcą następującą umowę wynajmu:

 

§ 1.

FIRMA Moto-Tech oddaje do użytkowania na określony w umowie okres czasu, podany przez Najemcę w dokumencie wydania urządzenia (strona 2 umowy), wymienione w umowie narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. FIRMA Moto-Tech udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wydaje Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.

 

§ 2.

Najemca zobowiązuje się do zapoznania z instrukcją obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu, oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. FIRMA Moto-Tech zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego rzeczoznawcę którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.

 

§ 3.

Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie, jeżeli adres używania przedmiotu najmu będzie inny niż adres zameldowania Najemcy, należy podać dokładny adres używania przedmiotu najmu w załączniku do umowy: „MIEJSCE UŻYWANIA PRZEDMIOTU NAJMU”. Na jakąkolwiek zmianę miejsca używania przedmiotu najmu oraz zmianę jego zastosowania, Najemca musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę FIRMY Moto-Tech oraz jest zobowiązany do informowania FIRMY Moto-Tech o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na powyższe. FIRMA Moto-Tech uprawniona jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.

 

§ 4.

Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed FIRMĄ Moto-Tech za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nie leżących po stronie FIRMY Moto-Tech (w szczególności z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.). Najemca będzie zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

 

§ 5.

W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu omówionych w §4, Najemca zobowiązany jest do wyrównania tych strat w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu, w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. W przypadku straty przedmiotu najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu FIRMĘ Moto-Tech oraz organy ścigania.

 

§ 6.

FIRMA Moto-Tech zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez FIRMĘ Moto-Tech odpowiednich części zamiennych. O awarii i usterkach Najemca zobowiązany jest informować FIRMĘ Moto-Tech niezwłocznie. Jeśli niezdatność przedmiotu najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie FIRMY Moto-Tech , to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do FIRMY Moto-Tech.

 

§ 7.

Za zwrot przedmiotu najmu uważać będzie jedynie się oddanie FIRMIE Moto-Tech przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w cenniku, do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu i potwierdzeniem przyjęcia go przez FIRME Moto-Tech oraz wystawienie przez nią paragonu lub faktury VAT

 

§ 8.

Czynsz uiszczany będzie gotówką lub przelewem na konto w banku ING Bank Śląski nr konta: 58 1050 1096 1000 0090 7143 2315 w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek za opóźnienie z wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Koszty ściągnięcia należności, jeżeli takie zaistnieją poniesie Najemca. Za okres korzystania ze sprzętu ponad termin wynikający z umowy Najemca będzie zobowiązany zapłacić należną opłatę za najem w kwocie wynikającej z wysokości czynszu najmu stosownie do przekroczonego czasu

 

§ 9.

Najemca nie może bez zgody FIRMY Moto-Tech przelać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody FIRMY Moto-Tech, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego ewentualną utratę lub uszkodzenie.

 

§ 10.

FIRMA Moto-Tech zastrzega możliwość wystawiania Faktur VAT lub paragonu za należny czynsz wynikający z wynajmu przedmiotu najmu, z ostatnim dniem każdego miesiąca, gdy przedmiot najmu znajduje się w posiadania Najemcy dłużej niż 14 dni. Wystawienie Faktury VAT lub paragonu gdy przedmiot najmu jest w posiadaniu Najemcy nie przerywa umowy najmu.

 

§ 11.

1. FIRMA Moto-Tech uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: a. Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem; b. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie; c. Najemca zalega 30 dni z zapłatą czynszu najmu;

 

§ 12.

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.

 

§ 13.

W przypadku przekroczenia podanego w umowie szacunkowego czasu wynajmu o 30 dni bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia FIRMY Moto-Tech o zmianie czasu najmu, FIRMA Moto-Tech może zgłosić sprawę do organu ścigania w celu odzyskania od Najemcy przedmiotu najmu lub należności w wysokości wartości przedmiotu najmu, a czynsz jest liczony do dnia zwrotu przedmiotu najmu lub uregulowania należności za przywłaszczony sprzęt w wysokości zgodnej z cennikiem Wypożyczalni Sprzętu Budowlanego Firmy Moto-Tech.

 

§ 14.

W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu Sądu okręgowego w Krośnie.

 

§ 15.

Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

§ 16.

FIRMA Moto-Tech pobiera w momencie najmu od najemcy kaucje w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu uwzględniając wymogi §7 niniejszej umowy.

 

§ 17.

Niniejsza umowa zostaje zawarta wraz ze złożeniem przez Najemcę podpisu na dokumencie wydania przedmiotu najmuDokument wydania/przyjęcia przedmiotu najmu

 

Dane wynajmującego:

Imię i nazwisko wynajmującego:................................................................................ Adres:........................................................................................................................

Nr dowodu osobistego:..............................................................................................

PESEL:……………………………………………………………………………...

Drugi dokument: ....................................................................................................... Telefon: ....................................................................................................................

Przedmiot wynajmu:..................................................................................................

Model, nr fabryczny:..................................................................................................

Szacunkowy czas wynajmu: .....................................................................................

Data i godzina: .........................................................................................................

Pobrano kaucję:..........................

 

oświadczam ze zapoznałem* (am) się i akceptuje warunki niniejszej umowy i potwierdzam odbiór przedmiotu najmu.

 

 

………………………………………………. ……………………………………………….

Podpis Najemcy                                                              Podpis Wynajmującego

 

 

 

Potwierdzenie dokonania zwrotu przedmiotu najmu

 

Zwrot urządzenia, typ:.........................................................................................................

Zwrot kaucji w wysokości:....................................................................................................

Data zwrotu (przedmiotu najmu,kaucja):.............................................................................…

 

………………………………………………. ……………………………………………….
Podpis Najemcy                                                              Podpis Wynajmującego


Przejdź do strony głównej